Namaz Çeşitleri

Namazda Kamet Getirilirken Ne Zaman Ayağa Kalkılır

Cemaatle namazda kâmet yapılırken ne vakit ayağa kalkılır? Cemaatle kılınan namazda, cemaatin namaz için ayağa ne süre kalkacağı hususu, namazın özüyle değil, âdâp ve müstehaplarıyla ilgilidir. İmam-ı A’zam’a gore cemaatle namaz kılmak suretiyle “Kad kâmeti’s-salât” şu demek oluyor ki “namaz başladı” denildiği anda imamın namaza başlaması, namazın âdâbındandır. İmam, bu hareketi ile müezzinin sözünü doğrulamış olur. Bu içtihada bakılırsa imamın ve cemaatin bu cümlenin söylenmesinden ilkin saf düzenini almaları gerekecektir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 64). Fakat namaza kâmet bittikten sonrasında başlanılmasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Ebû Yûsuf ve öteki pek oldukça müctehide nazaran, uygun olan budur (Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 211; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 177; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s. 304). Hanefî mezhebindeki başka bir görüşe bakılırsa ise, müezzin “haydi kurtuluşa” anlamına gelen “hayye ale’l-felâh” cümlesini söylediğinde imam ve cemaat ayağa kalkar (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 270), imam namaza adım atar, cemaat da ona uyar. Şâfiî mezhebine nazaran ise kâmet bittikten sonrasında namaz için ayağa kalkmak müstehaptır (Nevevî, el-Mecmû’, III, 252-253). İmam ayağa kalkmadan ya da hemen hemen gelmeden cemaat namaz için ayağa kalkmamalıdır. Kâmet yapılırken ne süre kalkılacağı mevzusu, ibadetin özüyle değil âdâbıyla ilgili olduğundan, caminin ebatlarına, saf düzenini almaya ve namaza imamla beraber başlamaya gore düşünülmelidir. Düzgüsel büyüklükteki cami yada mescidlerde imamın mihraba doğru yürümüş olduğu görülünce kalkılması daha uygundur. Zira Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Namaz için kâmet getirildiğinde beni görmeden ayağa kalkmayın” (Buhârî, Ezan, 22) buyurmuştur. Buna nazaran şahıs, imamdan oldukça geri kalmayacak seviyede ve imam ile beraber namaza başlamış olacak şekilde hazır olabileceği kadar bir süre ilkin yerinden kalkmalıdır (Bkz. Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, I, 560).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir