İslamda Aile

Müta Nikahı ne Demektir

Aralarında dinî açıdan evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, adamın vereceği bir karşılık karşılığında belirli bir süre karı-koca yaşamı yaşamak suretiyle anlaşmalarına müt’a nikahı denmektedir. İslâm öncesi dönemde müt’a ara sıra başvurulan bir uygulama olarak mevcuttu. Hz. Peygamber de tedrîcîlik (belli bir sürece yayarak hukukî düzenleme yapma) ilkesi gereği ilk dönemlerde bu uygulamaya engel olmamıştı. Sadece, aile ve toplumun dokusuna zarar verebilecek olan bu uygulama biçimi bilahare yasaklanmıştır. (Tirmizî, Nikah, 28) Abdullah b. Abbas: “Onlar ki, ırzlarını korurlar. Sadece eşleri ve ellerinin altında bulunanlar bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.” (Mü’minûn 23/5-7) âyetlerinin nazil olmasıyla müt’anın yasaklandığını ifade etmiştir (Tirmizî, Nikah, 28). Hz. Ali (r.a.) de, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Hayber gazvesi esnasında, müt’ayı yasakladığını bildirmiştir (Buhârî, Megâzî, 39; Müslim, Nikah 29; Tirmizî, Nikah, 28; Nesâî, Nikah, 71). Söz mevzusu âyete ve ilgili rivayetlere dayanarak, tarih süresince ehl-i sünnet âlimleri mut’a nikahı uygulamasının haram olduğunda ittifak etmişler ve bu mevzuda görüş birliği (icma) hâsıl olmuştur. Esas itibariyle İslâm dininde nikah ve ailenin fert ve cemiyet açısından ifade etmiş olduğu amaç ve anlam dikkate alındığında Ehl-i Sünnet bilginleri tarafınca benimsenen bu görüşün çağımız değerleri açısından da oldukça tutarlı ve isabetli olduğu görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir