Ölüm ve Kıyamet

Kıyamet Öncesi Sur’a Üflenmesi

Kıyamet gününü ve tekrar dirilmeyi haber veren çağrıya İslam dininde Sur denilmektedir. Sur’a üflenme şeklinde dilimize yerleşmiş olan bu olay kıyametin İslam dinindeki anlamlarla bağlantılıdır. Istılahi açıdan kıyamet şu anlamlara gelmektedir:

 1. Kainatın nizamının bozulması ve her şeyin alt üst olarak mahvolması. Buna Kur’an-ı Kerim’de ‘’es-Sa’at’’ denilmektedir. Sur’a üflenme olayı kıyameti haber vermek amacıyla ilk kez burada olacaktır. Bu anlamdan bakıldığında Sur’a üflenince kıyamet kopmuş olacak ve kıyamet alametleri artık bitmiş olacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle anlatılmaktadır: “Ve sûra üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah’ın dilediği müstesna.’’ (1) Bu ayeti kerimeye göre Sur’a üflendiğinde kıyamet koptuğu için her şey bitmiş olacak ve Allahu Teâlâ’nın yaratmış olduğu her şey çarpılacak ve yıkılacak. Ancak Allahu Teâlâ’nın dilediği yerler (Arşın gölgesi ve bu gölgedeki insanlar) bu durumdan etkilenmeyecektir.
 2. Helak olan ve ölen canlıların yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi. Kıyametin ikinci manası olan bu kısımda da Sur’a ikinci kere üflenecek ve önceden öldürülen bütün insanlar ayağa kalkarak Rabbine doğru yola koyulacaktır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle anlatılmaktadır: ‘’Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. (2) Bu ayete göre Sur’a ikinci kere üflenir ve üflenme ile bütün canlılar tekrar dirilir. Dirilmenin ardından mahşer yerine çağırılana kadar beklerler.

Sur’a Üflendiğinde Olacaklar

 

Kıyametin kopma zamanı geldiğinde mahiyeti Allahu Teâlâ tarafından bilinen Sur’a İsrafil (a.s.) üfleyecektir. Sur’un nasıl bir şey olduğu konusunda hadis rivayetleri bulunsa da zayıf olmalarından dolayı Sur’un nasıl bir şey olduğu hakkında yorum yapmak doğru değildir. Sur’a üfürülmesi ile küçük kıyamet adı verilen olay olacak ve âlemde yaratılan ne kadar canlı varsa her biri öldürülecektir. Dağlar taşlar dümdüz olacak ve insanoğlu kıyametin dehşetinden her şeyi unutacaktır. Kur’an ayetlerinden Sur’a üflenmesi ile birlikte olacaklar şu şekilde anlatılmıştır:

 1. Sûr’a bir tek üfleme üflendiği, Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış, sarkmıştır. (3) Sur’a üflenmesi ile birlikte bütün yeryüzünün darmadağın olacağı ve gökyüzünün ise yarılacağı bildirilmektedir. Göğün yarılmasından maksat ise göğün kapı kapı açılacağı ve renginin de bakır gibi olacağı anlamına gelmektedir. Göğün yarılması ile birlikte gökyüzündeki ışık kaynağı olan güneş kapkara bir hal alacak ve ayda buna bağlı olarak tutulacak.
 2. O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (4) Sur’a üflenmesi ile birlikte dimdik duran dağlar kendiliğinden yürümeye başlar ve adeta tiftiklenmiş pamuklar gibi olurlar. Bir anda görünen dağlar görünmez olur.
 3. Dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği… (5) Sur’a üflendiği vakit dağlar yukarıdaki ayetin devamı olarak toz duman haline geldikleri bildirilmektedir.
 4. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (6) Yine yukarıdaki ayeti kerimelerde anlatıldığı gibi gök erimiş bir maden halini alırç erimiş maden olarak bakıra benzediği ve bakır gibi bir renge bürüneceği bildirilmektedir. Dağların ise heybetli ve yıkılmaz alanlar olmasına rağmen Allahu Teâlâ’nın kudreti ile pamuklar gibi olacağı bildirilmektedir.
 5. Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr’a da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. (7) Sur’a üfürülmesinden sonra dünyadaki durumlarla birlikte insanların durumuna da değinilmiştir. İnsanlar kıyametin dehşeti ile birlikte etrafa koşturmaya başlarlar ve büyük bir dalgalanma oluşur. Ancak bu dalgalanma içerisinde iç içe geçmiş insanlar bir araya toplanmış halde dünya ile birlikte haşrolunurlar.
 6. Sûr’a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. (8) Sur’a ikinci bir üfleme yapıldığında haşrolan ve insanlık tarihinden bu yana ölen ne kadar insan ve canlı varsa her biri tekrar kabirlerinden çıkarılırlar. Kabirlerinden çıkan insanlar mahşer yerinde toplanmak için akın akın yürürler.
 7. Sûr’a üfürüldüğü gün Allah’ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O’na gelirler. (9) Sur’a üfürülmesinden sonra Allahu Teâlâ’nın dilediği bazı kimselerin dehşete kapılmayacağı ve sakin olacağı bildirilir. Âlimlere göre dehşete kapılmayan kimselerin ise Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insanın olduğu söylenmektedir. Ancak kulluğun verdiği acziyetle birlikte Allahu Teâlâ’nın kıyamet günü korkudan müstesna tuttuğu kişilerde boyunları bükük olarak Rablerine döneceklerdir.
 8. Sûr’a üfürüleceği gün ki biz suçluları o gün, (gözleri korkudan) göğermiş olarak mahşerde toplayacağız. (10) İnsanların kıyamet günü gözlerinin bir anda korkudan göğereceği bildirilmektedir. Başka ayeti kerimelerde ise hamilelerin çocuklarını düşüreceği, korkudan bacakların birbirine geçeceği ve çocuğun dahi annesini tanımadan kendi kurtuluşu için koşacağı haber verilmektedir.
 9. O gün, hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye (Sûr’a üfleyenin çağrısına) uyarlar. Öyleki, Rahmân’ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. (11) Sur’a üfürülmesi ile birlikte kopan kıyametin şiddeti o kadar büyüktür ki o gün korkudan herkesin sesi kısılır ve Rahman’ın heybetli kıyametinden dolayı sadece ufak bir fısıltı çıkmaya başlar.

Kur’an-ı Kerim’de kıyamet sahneleri ile birlikte iç içe anlatılan Sur’a üflenmesi kıyametin habercisi ve insanların tekrar diriltileceği gününde başlangıcı olarak görülecektir. İsrafil (a.s.) tarafından üflenecek olan Sur Rabbinden gelecek emri beklemektedir ve kıyamet günü Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bildirdiğine göre çok yakındır.

 

Kaynaklar

 

(1)Zümer Suresi, 68

(2)Zümer Suresi, 68

(3)Hakka Suresi, 13-16

(4)Nebe Suresi, 18-20

(5)Vakı’a Suresi, 5-6

(6)Mearic Suresi, 8-9

(7)Kehf Suresi, 99

(8)Yasin Suresi, 51

(9)Neml Suresi, 87

(10)Taha Suresi, 102

(11)Taha Suresi, 108

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir