Dualar

Evlat Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua

Aile olma yolunda ilerleyen çiftlerin isteklerinden biri hayırlı bir evlat sahibi olmaktır. Çocuğunu kucağına almak isteyenler için bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak ya da çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmak zorlaşmaktadır. İslam dininin emirlerinden olan neslin devamı için çocuk sahibi olmak istediği halde çocuğu olmayanların Allahu Teâlâ’ya yönelmesi gerekir. Çocuk sahibi olunup olunamayacağını bir tek Allah bilir. Evladı verecek olan da Allahu Teâlâ’dır. Çiftlerin bu düşünceden vazgeçmeyip her zaman dua etmeleri Allah katında daha makbul olacağı gibi Allah’ın izni ile de çocuk sahibi olabileceklerdir.

 

Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar

  • Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi). Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâbi, ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn(sâlihîne). Kâle rabbi ennâ yekûnu lî gulâmun ve kad beleganiyel kiberu vemraetî âkir(âkirun), kâle kezâlikellâhu yef’alu mâ yeşâ’(yeşâu).

Anlamı:

 

Zekeriya (a.s.) tam orada Rabbine duada bulundu. ‘’Rabbim bana senin katından temiz bir nesil ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları en iyi işitensin. Mihrapta namaz kılıyordu ki melekler ‘’Allah sana Yahya’yı müjdelemektedir. O tanrı tarafından gelen, sözü tasdik eden bir efendidir. Nefsine hâkim olan ve salihlerden bir peygamber olarak doğrulardan bir peygamberdir o.’’ diye nida etmişlerdi.  (1) Bu ayeti kerimeler bir kaba yazılıp üzerine zemzem ve ya yağmur suyu dökülmeli ve eşler tarafından içilmelidir. Ayrıca ayetler temiz kâğıtlara yazılarak çiftler tarafından üzerlerinde taşınmalıdır. Eşler yatağa girdiklerinde bu yazıları çıkarmalıdır. Allah’ın izni ile çocukları olacaktır.

  • Yâ eyyühennâsütteqû rabbekümüllezî halekaküm min-nefsin-vâhıdetin-ve haleqa minhâ zevcelnâ ve besse minhümâ ricâlen kesiran-ve nisâ’(en). Vettequllâhellezî tesâelûne bihî vel erhâm(e). İnnallâhe kâne aleyküm raqîbâ(n).

Anlamı:

 

Ey insanlar! Rabbinizden sakının. O ki, sizi bir tek nefisten/ bir tek candan yarattı ve ondan da eşini yarattı. Ve ikisinden de birçok erkek ve kadın meydana getirip dünyaya yaydı. Birbirinize adını kefil ettiğiniz/ adına yemin ettiğiniz Allah’tan, Rahîmlerin haklarından/zinadan/ akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Bilin ki Allah, üzerinizde tam bir gözetleyicidir. (2) Bu ayeti kerime iki elma üzerine yazılır ve bir yerde saklanır. Kadının adet süresi bittikten sonraki 12. 13. 14. günlerden birinde ayet yazılı olan elmaların biri erkek biri kadın tarafından yenilir. Birleşme olduktan sonra Allah’ın izni ile çocukları olacaktır. 3 ve ya 7 kere tekrar edilmelidir.

  • Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec’alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya. (3) İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn(turceûne). (4) Sübhane rabbike rabbil izzeti ‘ amma yesıfün ve selamün alel mürselin velhamdü lillahi rabbil âlemin.

Yukarıdaki ayeti kerimeler temiz bir kâğıda yazılıp kadın üzerinde taşırsa kısa sürede Allahu Teâlâ’nın izni ile hamile kalır.

 

Kaynaklar

 

(1)Al-i İmran Suresi, 38-39-40

(2)Nisa Suresi, 1

(3)Meryem Suresi, 19-20-21-22

(4)Yasin Suresi, 82-83

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir